Want to Earn a 2020 FMVS Award? Nominate Your Brand Today

The Finance Magnates Awards nominations are still open, helping cast light on the industry’s best-performing brands…

Dodgers Player Justin Turner Gets Positive Covid-19 Test Result During Final Game Of MLB World Series

ARLINGTON, TEXAS – OCTOBER 27: The Los Angeles Dodgers celebrate after defeating the Tampa Bay Rays…

Sony seeing ‘very considerable’ PS5 demand ahead of launch

TipRanks 3 აქცია აქცევს ძლიერი ინსაიდერის შესყიდვის ნიშნებს ინვესტორებისთვის, სწორი ნიშნის პოვნა არის

K ミ ツ が デ タ ル 通貨 発 行 と 運用 可能 に る エ ン タ プ プ イ ズ ー ビ 「「 UNKAI / 雲海 」を 発 表 |た ら し い 経

ソ ラ ミ ツ が デ ジ タ ル 通貨 の 発 行 と 運用 を 可能 に す る エ ン タ ー プ ラ イ ズ サ ー ビ ス 「UNKAI / 雲海」 を 発 表 ソ ラ ミ ツ 株式会社 が エ ン タ ー プ ラ イ ズ サ ー ビ ス 「UNKAI / 雲海」 を リ リ ー ス し た こ と を 10 月 27 日 発 表 し た. 「UNKAI / 雲海」 はシ ス テ ム イ ン テ グ レ ー タ ー や サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ ー 向 け に デ ジ タ ル 通貨 発 行 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と な る サ ー ビ ス だ. ソ ラ ミ ツ は Linux Foundation が 主 催 す る オ ー プ ン ソ ー ス ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン プ ロ ジ ェ ク ト Hyperledger პროექტის の 一部 で あ る オ ー プ ン ソ ー ス の コ ン ソ ー シ ア ム 型 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン · プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 「ハ イ パ ー レ ジ ャ ー い ろ は (Hyperledger იროჰა提供 を す る エ ン タ ー プ ラ イ ズ 向 け の サ ー ビ ス · パ ッ ケ ー ジ で あ る と の こ と. リ リ ー ス に よ る と 「UNKAI / 雲海」 に は ソ ラ ミ ツ と カ ン ボ ジ ア 国立 銀行 が 共同 開 発 し た 世界 初 の 中央銀行 デ ジ タ ル 通貨 (CBDC) 「Bakong (バ コ ン)"の 技術 も 決 済 モ ジ ュ ー ル と し て 組 み 込 ま れ て い る と の こ と. ま た ユ ー ザ ー は 複数 の モ ジ ュ ー ル を 組 み 合 わ せ る こ と で, 中央銀行 デ ジ タ ル 通貨 発 行 シ ス テ ム と し て 利用 さ れ た セ キ ュ ア か つ 高 品質 な 仕 組 み を 短 期間 で 構築 で き る と い う. ...

დისტანციურ მუშაკებს შეუძლიათ კაიმანის კუნძულებზე ცხოვრება, თუ მათ გამოიმუშავებენ მინიმუმ $ 100K

ციფრულ მომთაბარეებს ახლა დისტანციურად შეუძლიათ მუშაობა კაიმანის კუნძულებზე, ორ წლამდე. The ...

ბარეტმა არ უნდა შეცვალოს სასამართლოს გადაწყვეტილება პენსილვანიის გვიან კენჭისყრის ბოლო ვადის დაშვების შესახებ

18 ოქტომბერს უზენაესმა სასამართლომ ნება დართო პენსილვანიას დაითვალოს ფოსტის ბიულეტენები სამ დღეში…

Airbnb ირჩევს IPO- ს ადგილს დიდი გამარჯვებისთვის Nasdaq- ისთვის NYSE- სთვის

TipRanks 3 აქცია აქცევს ძლიერი ინსაიდერის შესყიდვის ნიშნებს ინვესტორებისთვის, სწორი ნიშნის პოვნა არის

ტალღის ფასის პროგნოზი: XRP მიაღწევს 0.256 დოლარს

სოლდის მიერ Ripple– ს ფასის პროგნოზით აისახა ფასის ზრდა $ 0.256 towards – მდე

ჩინური ერიდება აშშ – ს ბრენდებს: AlixPartners

ეკრანზე ნაჩვენებია ალიბაბას გაყიდვების მოცულობა 100 მილიარდ იუანს გადააჭარბა 2019 წლის ალიბაბას ერთი საათის შემდეგ

BTS მართავს მსოფლიო სიმღერების რეიტინგს ერთდროულად მთელი ალბომის დიაგრამით ... შემდეგ კი რამდენიმე

ნიუ იორკი, ნიუ იორკი - 21 თებერვალი: (LR) ჯიმინი, Jungkook, RM, J-Hope, V, ჯინი და სუგა…

ჯოშ ბრაუნი იზიარებს თავის აზრებს UPS- ზე

TipRanks 3 აქცია აქცევს ძლიერი ინსაიდერის შესყიდვის ნიშნებს ინვესტორებისთვის, სწორი ნიშნის პოვნა არის

(ラ ミ ツ 取締 役 社長 宮 沢 和 氏 コ ン ト り)) ン ジ 銀行 が ソ ラ ミ と 共同 発 の 中央銀行 デ ジ 通貨 通貨

カ ン ボ ジ ア 国立 銀行 が ソ ラ ミ ツ と 共同 開 発 の 中央銀行 デ ジ タ ル 通貨 を 正式 運用 開始 カ ン ボ ジ ア 国立 銀行 と 日本 の ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 開 発 企業 ソ ラ ミ ツ が 共同 開 発 す る ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン ベ ー ス の 中央銀行 デ ジ タ ル 通貨 「バ コ ン」 シ ス テ ム が, カ ン ボ ジ ア の リ テ ー ル 決 済お よ び 銀行 間 決 済 の 基幹 シ ス テ ム と し て 2020 年 10 月 28 日 よ り 正式 運用 を 開始 し た こ と が 明 ら か に な っ た. バ コ ン は デ ジ タ ル 化 さ れ た カ ン ボ ジ ア リ エ ル (khr) ま た は 米 ド ル (USD) を 使用 し, 即時 お よ び 最終的 な 取 引 を 可能 に す る 中央銀行 デ ジ タ ル 通貨 シ ス テ ム だ. バ コ ン は 従 来 の 決 済 シ ス テ ム と 連 携 し て シ ー ム レ ス か つ 安全 に 機能 し 2020 年 第 3 四 半 期 の 時点 で カ ン ボ ジ ア 全 土 の 18 の 金融 機関 が す で に 採用 し てい る と の こ と. バ コ ン 専 用 の ス マ ー ト フ ォ ン ア プ リ を 使用 す る と, カ ン ボ ジ ア 国内 の 電話 番号 を 持 っ て い る 人 な ら 誰 で も, デ ジ タ ル リ エ ル ま た は 米 ド ル の ウ ォ レ ッ ト を 保有 し, 電話 番号 を 指定 ま た は EMVCo (EuropayInternational- ში, MasterCard, VISA Protcol) 互換 の QR コ ー ド を ス キ ャ ン し て 個人 間 や 法人 間 で の 送 金 を 行 い, 店 頭 な ど で の 支 払 い を 行 う こ と が で き る 仕 ​​様 と な っ て い る. カ ン ボ ジ ア 国立 銀行 局長 の マ ダ ム · チ ア · セ レ イ 氏 は 「私 た ち は 金融 包 摂, 効率 性, 安全 性 を 向上 さ せ る と と も に, 現 地 通貨 の 使用 を 促進 す る こ と を 目 指 し て い ま す. バ コ ン は カ ン ボ ジ ア の 決 済 を 利用 す る す べ て の プ レ ー ヤ ー を 同 じ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 下 に 置 く こ と で 中心的 な 役 割 を 果 た し, 利用 者 が 銀行 間 の 垣 根 を 超 え て お 互 い の 支 払 い を 容易 に し ま す 」と コ メ ン ト を し て い る. あ た ら し い 経 済 編 集 部 は ソ ラ ミ ツ 社 の 宮 沢 和 正 氏 へ 取材 を し た. ソ ラ ミ ツ と し て カ ン ボ ジ アで コ ン が し た あ の 最終 的 な は ど よ う な も の か う に 対 対 を行 く 事 」と 答 え た. さ ら に 日本 は CBDC に 対 し て ど の よ う に 取 り 組 ん で い く べ き か と い う 質問 に 対 し て 宮 沢 氏 は「 デ ジ タ ル 人民 元 に 凌駕 さ れ な い 様 に, 早 急 に 具体 的 な 検 討 や 実 証 実 験 を(სურათები: iStock / Guzaliia-Filimonova ・ stockdevil) პოსტი。 ソ ミ ツ uz。。პირველად გამოჩნდა タ ル 通貨 を 正式 運用

ტრანსპორტირების ოთხი მთავარი საკითხი, არჩევნების დღეს,

მრავალჯერადი რბოლების შედეგებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს მოგზაურობის გაზიარების მომავალზე,… [+]

რომელი ელექტრონული კომერციის მარაგი გაიზრდება 2025 წლისთვის?

TipRanks 3 აქცია აქცევს ძლიერი ინსაიდერის შესყიდვის ნიშნებს ინვესტორებისთვის, სწორი ნიშნის პოვნა არის

გამარჯვებულები, სიახლეები და შენიშვნები 27 წლის 2020 ოქტომბერს

IMPACT– ის მთავარი ღონისძიების სეგმენტი იყო ქორწილი ჯონ ბრავოსა და როზმარის შორის. კრედიტი: IMPACT ჭიდაობა

ამერიკელები არჩევნებზე ფინანსებს იღებენ - ასეა?

ამერიკელები არჩევნებზე ფინანსებს იღებენ - ასეა? არჩევნებთან ერთად სულ რამდენიმე დღეა

Covid მეორე ტალღა: ინვესტიცია აზიაში

Covid-19 ინფექციების მეორე ტალღისთვის მსოფლიოს ნაწილები აძლიერებენ ეკონომიკურ გავლენას

როგორ მუშაობენ სახლში მომუშავეები კვლავ იღებენ უფასო კომპანიის ლანჩებს

DoorDash ლანჩი სახლში. DoorDash კორონავირუსის პანდემიამ აიძულა უფრო მეტი ადამიანი იმუშაოს სახლიდან

ჯიმ კრამერი საუბრობს AMD, Inovio და Honda Motors

ჯიმ კრამერმა სამშაბათის "Mad Money" - ს გაუზიარა თავისი მოსაზრებები Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD),

ტედ კრუზი ურცხვად მოსწონს თავისი როლი ოთხშაბათის სენატის ჩვენებებით სოციალურ ქსელში კრივის მატჩზე

სენატორი ტედ კრუზი საუბრობს უზენაესი სასამართლოს დადასტურების მოსმენებზე ემი კოი ბარეტისთვის 2020 წელს.

Apple Stock არის ყიდვა შემოსავლის წინ? ეს არის ის, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ

TipRanks 3 აქცია აქცევს ძლიერი ინსაიდერის შესყიდვის ნიშნებს ინვესტორებისთვის, სწორი ნიშნის პოვნა არის

სტივ კოენმა არ უნდა იდარდოს ნიუ – იორკის პოლიციის დევნაში არსებული უახლესი დაბრკოლებების გამო

ნიუ იორკის მერი ბილ დე ბლასიო არ აპირებს სტივ კოენის გუნდს გასაღების გადატანას

ამერიკული ავიახაზების (AAL) საფონდო ფასი მაინც $ 18 ღირს, ამბობს ანალიტიკოსი

TipRanks ოპენჰაიმერი: ეს 3 მარაგი სავარაუდოდ უნდა გაიზარდოს მინიმუმ 60% -ით, ეს down

Federal Judge Forces ICE To Release Over 250 Detainees From A Southern California Detention Center

Topline A U.S. District Court judge ordered a U.S. Immigration and Customs Enforcement processing center in…

Trump Had Over $280 Million In Debt Forgiven And Avoided Paying Taxes On Most Of It

Topline President Donald Trump has had $287 million worth of loans forgiven since 2010, according to…

Boeing Earnings Are Coming; Here’s What Matters

South China Morning Post რა არის Jack Ma's Ant Group და როგორ გამოიმუშავებს ფულს?

KCON:TACT Season 2 Draws 4.4 Million Fans For Virtual K-Pop Festival

JO1 at KCON:TACT Season 2 Courtesy of CJ ENM After bringing together nearly five million fans…

AMD to buy Xilinx in $35B deal, expanding chip business

South China Morning Post რა არის Jack Ma's Ant Group და როგორ გამოიმუშავებს ფულს?

Holiday flight bookings not yet hurt by Covid case rise

JetBlue has not yet experienced a decline in demand for flights around the upcoming holidays despite…

Trump Said U.S. Was ‘Rounding The Final Turn’ On Aug. 31 – And On 39 Of The 57 Days Since

ტოპლაინის პრეზიდენტმა ტრამპმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები "ამრგვალებს ბრუნვას" - ან "კუთხეს" ან ...

AMD’s Lisa Su Redoubles Intel Challenge With Record Xilinx Deal

South China Morning Post რა არის Jack Ma's Ant Group და როგორ გამოიმუშავებს ფულს?

Ripple price prediction – XRP/USD trades sideways as bears beckon at $0.252

Ripple price prediction is in the stagnant territory as price looks towards BTC/USD pair Sideways price…

‘I think the stock’s a steal’

CNBC’s Jim Cramer pounded the table on Advanced Micro Devices after shares dropped off Tuesday. “I…